T. 21, S. 3 (2016)

Mục lục

Bài báo

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT 2-THIOPHENAXETAT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NẶNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền Lan 2
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KHỬ KHUẨN GÂY BỆNH VIÊM VÚ BÒ SỮA CỦA NƯỚC GIA VEN ĐIỆN HÓA Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hà, Hoàng Thị Mai 8
XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC SẢN PHẨM TRUNG GIAN HYDROQUINONE, CATECHOL, BENZOQUINONE TRONG QUÁ TRÌNH OZON HÓA PHENOL BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Tóm tắt
Nguyễn Thanh Thảo, Trịnh Văn Tuyên, Nguyễn Quang Trung 15
NGUỒN GỐC Ô NHIỄM ASEN TRONG NƯỚC NGẦM TẠI HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Trung, Nguyễn Ngọc Tuấn 24
NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CHẤT CHẸN BETA TRONG NƯỚC TIỂU SỬ DỤNG KỸ THUẬT LC/MS/MS Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Khánh, Phạm Tuấn Linh, Phan Tiến Hưng, Nguyễn Thành Đồng, Nguyễn Thị Thảo, Từ Bình Minh 34
XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CÁC HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ LOẠI CHÈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GC/MS Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thúy Hằng, Vũ Anh Tuấn, Trần Thị Thúy 41
NGHIÊN CỨU MẠ CROM TỪ DUNG DỊCH PHỨC Cr III 2-KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH KHỬ PHỨC Cr3+ BẰNG PHÂN CỰC CV Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Duy Kết, Lê Xuân Quế 51
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG CỘT TRẦM TÍCH SÔNG THUỘC TỈNH HẢI DƯƠNG Tóm tắt PDF
Vũ Huy Thông, Nguyễn Văn Linh, Phạm Bá Lịch, Tạ Thị Thảo, Trịnh Anh Đức 57
KHẢO SÁT SỰ PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG MẪU TRÀ TẠI CẦU ĐẤT VÀ BẢO LỘC CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ICP-MS Tóm tắt PDF
Võ Trần Quang Thái, Nguyễn Giằng, Trương Đức Toàn, Đỗ Tâm Nhân, Nguyễn Việt Đức, Nguyễn Lê Anh, Lương Thị Thắm 68
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO COMPOSITES PVDF/CNTs BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN TĨNH ĐIỆN (ELECTROSPINNING) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Sướng, Nguyễn Thị Ánh Hường 74
XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC CHẤT TẠO NGỌT ACESULFAM KALI, ASPARTAM VÀ SACCHARIN TRONG NƯỚC GIẢI KHÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN SỬ DỤNG DETECTOR UV-VIS Tóm tắt PDF
Trần Phúc Nghĩa, Đinh Viết Chiến, Vũ Thị Trang, Lê Thị Hồng Hảo, Vũ Quỳnh Chi, Lê Hoàng 79
XÁC ĐỊNH THẾ VÀ DÒNG ĐỘNG HỌC CỦA PHẢN ỨNG KHỬ DDT TRÊN ĐƯỜNG PHÂN CỰC CV Tóm tắt PDF
Trần Quang Thiện, Nguyễn Quang Hợp, Lê Xuân Quế 86
NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG NHANH VÀ ĐỒNG THỜI CEFADROXIL, CEFALEXIN, CEFACLOR TRONG THUỐC VIÊN NÉN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Huyền, Nguyễn Phương Hoa, Bùi Xuân Thành, Tạ Thị Thảo 94
CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC POLYME IN KHUÔN PHÂN TỬ (MIP) NỀN GRAPHEN VÀ BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÍNH NHẠY VỚI BISPHENOL A Tóm tắt PDF
Hà Bảo Trung, Bùi Thanh Duy, Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Vân Anh, Đỗ Phúc Quân, Nguyễn Tuấn Dung, Trần Đại Lâm 102
XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO PHƠI NHIỄM CỦA CÁC ESTE p-HIDROXYBENZOAT (PARABEN) TỪ BỤI TRONG NHÀ TẠI MỘT SỐ TỈNH THÀNH PHÍA BẮC, VIỆT NAM PDF
Hoàng Quốc Anh, Từ Bình Minh, Nguyễn Thị Sơn, Lê Thị Minh Nguyệt, Trần Mạnh Trí, Phùng Đức Hòa, Kannan Kurunthachalam 109
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ NH4+, Mn(II), PHOTPHAT CỦA VẬT LIỆU MnO2 NANO TRÊN LATERIT Tóm tắt PDF
Lê Mạnh Cường, Nguyễn Trọng Uyển, Nghiêm Xuân Thung 116
TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC VÀ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA OXIT NANO CoAl2O4 Tóm tắt PDF
Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Thúy Hằng 124
HẤP PHỤ As(III) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ BÃ CHÈ BIẾN TÍNH KOH Tóm tắt PDF
Đỗ Trà Hương, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Quốc Dũng, Đặng Văn Thành 131
CHẾ TẠO VẬT LIỆU GRAPHENE BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÓC TÁCH ĐIỆN LY PLASMA VÀ THĂM DÒ HẤP PHỤ As(III) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt
Phùng Thị Oanh, Đỗ Trà Hương, Đặng Văn Thành 141
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ĐIỆN CỰC CAC BON NANO BIẾN TÍNH, ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VẾT CHÌ TRONG MỘT SỐ MẪU NƯỚC TỰ NHIÊN Tóm tắt PDF
Dương Thị Tú Anh, Cao Văn Hoàng 149
BƯỚC ĐẦU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG Pb(II), Zn(II), Cu(II) TRONG NƯỚC THẢI CỦA MỘT SỐ XƯỞNG TUYỂN KHOÁNG Ở HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt PDF
Ngô Thị Mai Việt 161
NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM DISP VÀNG RGFL (DYR) BẰNG BENTONIT BIẾN TÍNH CETYL TRIMETYL AMONI BROMUA (CTAB) Tóm tắt PDF
Vũ Minh Tân, Nguyễn Thanh Tùng 169


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224