CỐ ĐỊNH CÁC HẠT NANO N-TiO2 TRÊN BENTONIT ĐỂ PHÂN HỦY QUANG XÚC TÁC XANH METYLEN TRONG DUNG DỊCH NƯỚC DƯỚI NGUỒN ÁNH SÁNG NHÌN THẤY

  • Nguyễn Văn Hưng
  • Ngô Sỹ Lương

Abstract

     
Published
2018-01-25
Section
ARTICLES