Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 22, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CẤU TẠO VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA PHỨC CHẤT Zn(II) VỚI THIOSEMICACBAZON 2 - AXETYLPYRIĐIN

Nguyễn Thị Bích Hường, Trịnh Ngọc Châu

Tóm tắt


     

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224