Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 22, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI MỘT SỐ ĐỘC TỐ GÂY LIỆT CƠ TRONG CUA BIỂN BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ HAI LẦN

Nguyễn Thị Hà Bình, Trần Cao Sơn, Lê Thị Hồng Hảo, Nguyễn Đình Quân, Nguyễn Thị Nhung

Tóm tắt


     

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224