Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 21, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI 16 HYDROCARBON THƠM ĐA VÒNG TRONG THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ 2 LẦN (GC-MS/MS)

Trần Cao Sơn, Lê Thị Hồng Hảo, Nguyễn Thị Tâm, Lê Đình Chi

Tóm tắt


    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224