Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 21, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHẾ TẠO VẬT LIỆU GRAPHENE BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÓC TÁCH ĐIỆN LY PLASMA VÀ THĂM DÒ HẤP PHỤ As(III) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Phùng Thị Oanh, Đỗ Trà Hương, Đặng Văn Thành

Tóm tắt


    Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224