Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 21, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CỦA SÉT HỮU CƠ ĐIỀU CHẾ TỪ BENTONIT (THANH HÓA) VÀ TETRAĐECYLTRIMETYL AMONI BROMUA

Phạm Thị Hà Thanh, Bùi Huy Quang, Lê Thị Hoàng Hương

Tóm tắt


   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224