Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 4 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM RR195 TRONG DUNG DỊCH NƯỚC TRÊN VẬT LIỆU GRAPHEN OXIT VÀ GRAPHEN

Hà Quang Ánh, Quản Thị Thu Trang, Vũ Đình Ngọ, Lê Thị Mai Hoa, Lê Hà Giang, Nguyễn Kế Quang, Vũ Anh Tuấn

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224