Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MELAMIN THÔI NHIỄM TỪ ĐỒ NHỰA LÀM TỪ MELAMIN BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ HAI LẦN

Trần Cao Sơn, Lê Thị Hồng Hảo, Bùi Cao Tiến, Nguyễn Thị Ánh Hường

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224