Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO ETYL AETAT CỦA VỎ CÂY ĐÀO TIÊN (CRESCENTIA CUJETE)

Phan Đức Nhuận, Nguyễn Thị Thảo Ly, Nguyễn Diệu Liên Hoa, Nguyễn Mậu Vũ

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224