Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO HEXAN CỦA LÁ CÂY TRẮC BÁCH DIỆP (BIOTA ORIENTALIS)

Nguyễn Thị Thảo Ly, Nguyễn Diệu Liên Hoa, Nguyễn Thị Lệ Thu

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224