Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ION NỀN CƠ BẢN TỚI QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH AS(III) TRONG NƯỚC NGẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN SỬ DỤNG DETECTOR ĐỘ DẪN KHÔNG TIẾP XÚC VỚI KỸ THUẬT BƠM MẪU ĐIỆN ĐỘNG HỌC VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Dương Hồng Anh, Nguyễn Kim Diễm Mai

Tóm tắt


    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224