Chi tiết về Tác giả

CA, CAO

  • S. 1 (2011) - QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI
    Nghiên cứu về sự phát triển kinh tế tại cửa khẩu Long Châu dưới khuôn khổ CAFTA
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670