Chi tiết về Tác giả

DUY ĐẠT, ĐÀO

 • S. 1 (2011) - THƯỞNG THỨC TRUNG QUỐC HỌC
  Tết nguyên đán cổ truyền và một số ngày lễ tết ở Trung Quốc
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2011) - THƯỞNG THỨC TRUNG QUỐC HỌC
  Lịch sử ngành giáp cốt học Trung Quốc
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2011) - THƯỞNG THỨC TRUNG QUỐC HỌC
  Hai phương pháp phân loại sách sử của giới sử học Trung Quốc
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2011) - LỊCH SỬ - VĂN HÓA
  Tìm hiểu tư tưởng đối ngoại mở cửa của Tôn Trung Sơn
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670