Chi tiết về Tác giả

Anh Vân, Huỳnh Thị

  • S. 3(62) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Hệ thống thủy đạo Kinh thành Huế: Nghịch lý sau những thăng trầm/Waterway system of Huế Moated Citadel: The Vicissitudes and Its Paradox
    Tóm tắt
  • S. 7(96) (2012) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Quần thể di tích Huế với tác động của biến đổi khí hậu/The complex of Huế monuments under the impact of climate change
    Tóm tắt  PDF