Chi tiết về Tác giả

CÔNG TUÂN, ĐINH

  • S. 7 (2010) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Khảo sát, nghiên cứu mô hình phát triển xã hội ở Anh và Thuỵ Điển
    Tóm tắt  PDF
  • S. 8 (2010) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Năm trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của nước Anh hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581