Hiệu quả của chính sách tiền tệ thông qua kênh truyền dẫn lãi suất

  • Đinh Thị Thu Hồng

Abstract

Để đánh giá hiệu quả của chính sách tiền tệ, bài báo này phân tích về cơ chế truyền dẫn lãi suất từ lãi suất chính sách qua lãi suất thị trường đến lãi suất bán lẻ ở VN và một số nền kinh tế mới nổi khác ở châu Á thông qua kiểm tra tính đối xứng và tính bất đối xứng trong truyền dẫn lãi suất bằng mô hình ECM theo Scholnick(1996); kiểm tra tác động của độ bất ổn lãi suất, tính cứng nhắc trong quá trình điều chỉnh và hiệu ứng đòn bẩy lên truyền dẫn bằng mô hình ECM-EGARCH(1,1)-M dựa theo nghiên cứu của Wang và Lee (2009). Các kết quả thực nghiệm của bài báo cho thấy mức độ truyền dẫn từ lãi suất thị trường sang lãi suất bán lẻ là không hoàn toàn, với cơ chế truyền dẫn đối xứng hoặc bất đối xứng. Trong một số trường hợp, độ biến động lãi suất làm tăng biên độ truyền dẫn, nhưng cũng có một số trường hợp cho thấy kết quả ngược lại.    

Author Biography

Đinh Thị Thu Hồng
THS
điểm /   đánh giá
Published
2013-11-25