Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Định kiến tộc người ở Mỹ: Nghiên cứu trường hợp người Mỹ gốc Việt tại thành phố New Orleans

NGUYỄN VŨ HOÀNG

Tóm tắt


   Hiện nay, trong xã hội Mỹ, vấn đề định kiến tộc người (ĐKTN) được nhắc đến thường xuyên, không chỉ trong học thuật, mà còn tồn tại trong đời sống hàng ngày. Người Mỹ gốc Việt ở thành phố New Orleans được truyền thông Mỹ biết đến nhiều hơn qua việc phục hồi cộng đồng từ sau cơn bão Katrina năm 2005. Sau năm 1975, cộng đồng người Mỹ gốc Việt phát triển từ khoảng 1.000 người lên tới khoảng 15.000 người đến thời điểm hiện nay. Trên cơ sở lý thuyết về thượng tôn da trắng và dân tộc thiểu số kiểu mẫu, bài viết sử dụng phương pháp chọn mẫu quả bóng tuyết (snowball sampling) trong nghiên cứu thực địa, những tư liệu điền dã dân tộc học tại thành phố New Orleans chỉ ra rằng, người Mỹ gốc Việt đôi khi cũng ngả theo ý thức hệ thượng tôn da trắng.    

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238