Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách xóa đói giảm nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

NGUYỄN MINH TRÍ

Tóm tắt


   Hiện nay, việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, trở thành trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, trong hơn 30 năm đổi mới, cùng với những thành tựu về kinh tế, thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở Tp. HCM còn những hạn chế nhất định. Chính vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu để cung cấp thêm các căn cứ khoa học cho những quyết sách, nhằm hoàn thiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở Tp. HCM là việc làm cấp thiết hiện nay.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238