Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hành vi tôn giáo của thanh niên Hà Nội và ảnh hưởng của nó trong mối quan hệ gia đình hiện nay

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

Tóm tắt


   Với người Việt Nam, tôn giáo trước đây được coi là việc của người già, "trẻ vui nhà, già vui chùa" thì nay, tôn giáo đã thu hút sự quan tâm của thanh niên. Đời sống tôn giáo của thanh niên trên thực tế vô cùng phong phú và đa dạng. Thanh niên tham gia vào nhiều hành vi tôn giáo khác nhau cả trong gia đình và nơi thờ tự. Việc tham gia thực hành các hành vi tôn giáo khiến tôn giáo có tác động nhất định tới cuộc sống của thanh niên trên nhiều chiều cạnh khác nhau. Thanh niên Hà Nội đã biết vận dụng những giá trị đạo đức hướng thiện của tôn giáo vào đời sống. 


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238