Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quy luật ba giai đoạn phát triển trong triết học thực chứng của Auguste Comte

NGUYỄN THÀNH NHÂN

Tóm tắt


    Quy luật ba giai đoạn phát triển được xem là cơ sở lý luận cơ bản, đồng thời cũng là phương pháp nghiên cứu và trình bày trong toàn bộ hệ thống triết học thực chứng của A. Comte. Ông cho rằng, từng cá nhân cho đến cộng đồng và ở hầu khắp mọi lĩnh vực của tri thức của nhân loại đều trải qua ba giai đoạn phát triển: thần học hay hư cấu; siêu hình hay trừu tượng; và khoa học hay thực chứng. Dù có những hạn chế nhất định so với sự tiến bộ tư tưởng của nhân loại, nhưng quy luật ba giai đoạn của A. Comte là một trong những triết lý vĩ đại được xây dựng ở thế kỷ XIX.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238