Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dân chủ trong các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay

ĐINH THỊ HẠNH, LÊ XUÂN HỒNG

Tóm tắt


Ở Việt Nam hiện nay, nhân dân có quyền làm chủ. Quyền làm chủ đó thể hiện trước hết ở cơ sở. Trường đại học công lập là một đơn vị cơ sở. Thực hiện tốt dân chủ trong các trường đại học công lập sẽ huy động được tiềm năng trí tuệ của cán bộ, viên chức vào xây dựng nhà trường, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo. Để thực hiện tốt dân chủ trong các trường đại học công lập, mọi người lao động phải nâng cao nhận thức về quyền làm chủ của mình; người lãnh đạo, quản lý của nhà trường phải thực hiện nghiêm các quy định trong quy chế dân chủ mà các cơ quan hữu quan đã ban hành.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238