Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 3 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cải cách hành chính - những vấn đề cần quan tâm

TRẦN QUỐC NHIẾP

Tóm tắt


Bài viết về cải cách hành chính nhằm xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238