Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam và những thách thức trong giai đoạn mới

NGUYỄN HỮU MINH

Tóm tắt


Bài viết tìm hiểu chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam và những thách thức trong giai đoạn mới.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238