Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THÀNH TỰU TO LỚN TRONG VIỆC THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ ĐẢM BẢO VÀ PHÁT TRIỂN QUYỀN CON NGƯỜI

PHẠM BÌNH MINH

Tóm tắt


Đường lối của Đảng về quyền con người có cội rễ sâu xa từ truyền thống lịch sử, văn hoá hàng nghìn năm của một dân tộc luôn nêu cao tinh thần hoà hiếu, yêu chuộng hoà bình và các giá trị nhân văn.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238