Quay trở lại chi tiết bài viết TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Tải xuống tải PDF