Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 11 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cơ cấu xã hội - giai cấp ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

LÊ THỊ HỒNG NHIÊN

Tóm tắt


Cùng với quá trình đổi mới đất nước, cơ cấu xã hội - giai cấp ở nước ta cũng biến đổi rất mạnh mẽ theo hướng chuyển từ cơ cấu “hai giai cấp, một tầng lớp” sang cơ cấu hai giai cấp và nhiều tầng lớp khác nhau. Các giai cấp và các tầng lớp cũng biến đổi mạnh mẽ. Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội định hướng, phát huy những xu hướng tích cực, đồng thời hạn chế những xu hướng không mong muốn do sự biến đổi của cơ cấu xã hội giai cấp.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238