Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG TỔ CHỨC KHOA HỌC XÃ HỘI CÔNG LẬP: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

NGUYỄN THỊ ANH THƯ

Tóm tắt


Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) nói chung và tổ chức khoa học xã hội (KHXH) nói riêng được thể chế hóa trong Luật KH&CN năm 2000. Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật KH&CN và cụ thể hóa ở mức độ nào đó trong Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, trong đó có tổ chức sự nghiệp KH&CN.

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238