Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 11 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

PHẠM VĂN GIANG

Tóm tắt


Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã và đang tác động mạnh đến giai cấp công nhân Việt Nam trên nhiều phương diện: số lượng, chất lượng, cơ cấu, ý thức chính trị, kỷ luật và tác phong lao động. Hiện nay giai cấp công nhân Việt Nam đã phát triển nhanh so với thời kỳ trước đổi mới. Tuy nhiên, giai cấp công nhân Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy cần có nhiều giải pháp để phát triển giai cấp công nhân Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238