Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 11 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ THẬP NIÊN ĐẦU THỜI KỲ ĐỔI MỚI

NGUYỄN NGỌC MÃO

Tóm tắt


Sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và tổ chức lãnh đạo được bắt đầu từ năm 1986, đã đem lại những thành tựu to lớn trong nông nghiệp nói chung, nông nghiệp đồng bằng Bắc Bộ (ĐBBB) nói riêng. Trong đó, điểm nhấn quan trọng của nông nghiệp ĐBBB là sự bứt phá về năng suất lúa, số lượng gia súc, gia cầm và những chuyển biến quan trọng trong khu vực nông thôn và nông dân có phần vượt trội hơn so với nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), khu vực có xuất phát điểm khi bước vào công cuộc đổi mới có ưu thế hơn. 


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238