Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

An sinh xã hội ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới

NGUYỄN VĂN TUÂN

Tóm tắt


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 30 năm đổi mới đất nước (1986 - 2016), Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chính sách an sinh xã hội (ASXH) cho người dân. Những thành tựu đạt được trên tất cả các trụ cột cơ bản của ASXH (xóa đói, giảm nghèo; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết việc làm; chính sách người có công;…) đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Trong bài viết, tác giả đi sâu phân tích quan điểm của Đảng, Nhà nước, thành tựu, hạn chế, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chính sách ASXH ở Việt Nam trong thời gian tới. 


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238