Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 5 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHỢ Ở MIỀN NÚI XỨ THANH

MAI VĂN TÙNG

Tóm tắt


Miền núi Thanh Hóa gồm 11 huyện, là không gian sinh tồn chủ yếu của 6 tộc người thiểu số: Mường, Thái, Thổ, Mông, Dao, Khơ Mú. Do mật độ dân cư thấp, sống phân tán, địa hình chia cắt lớn nên chợ vùng cao xứ Thanh xưa kia chỉ phổ biến loại hình chợ phiên có quy mô liên làng, liên vùng, thậm chí liên vùng giữa hai quốc gia Việt - Lào. Chợ ở miền núi xứ Thanh chủ yếu được lập ở trong không gian văn hóa Mường - Thái, tập trung ở các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Bá Thước... Nhìn chung, chợ vùng cao xứ Thanh không chỉ có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn là nơi hội tụ, kết tinh, giao lưu và lan tỏa văn hóa vùng miền. Thông qua chợ, các tộc người ở khu vực miền núi xứ Thanh tiếp xúc với thế giới rộng lớn hơn.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238