Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 6 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DÂN CHỦ VÀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

TRẦN ĐĂNG SINH

Tóm tắt


Bài viết phân tích về nhà nước pháp quyền trong lịch sử nhân loại, yếu tố dân chủ trong lịch sử Việt Nam, tư tưởng của Hồ Chí Minh về dân chủ, tư tưởng của Đảng Cộng sản về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong việc thực hiện dân chủ ở nước ta hiện nay. Theo tác giả bài viết, dân chủ và pháp quyền không mâu thuẫn nhau; dân chủ càng cao thì pháp quyền càng nghiêm; pháp quyền nghiêm thì dân chủ cao mới thực hiện được.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238