Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ ở Việt Nam

TRẦN THÀNH

Tóm tắt


Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ là sự sáng tạo của Đảng, phù hợp với bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở nước ta. Để thực hiện cơ chế đó đạt được mục tiêu cao nhất trong điều kiện nước ta hiện nay, một mặt cần phải nâng cao nhận thức về vai trò động lực của dân chủ, mặt khác phải nâng cao năng lực làm chủ của nhân dân.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238