Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

DƯƠNG THỊ BÍCH DIỆP

Tóm tắt


    Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là vấn đề có vị trí và tầm quan trọng chiến lược trong sự phát triển của nước ta. Ngày 05 tháng 08 năm 2008 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 26 - NQ/TW về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Sau thời gian triển khai Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào có ảnh hưởng sâu rộng và có tác dụng lớn trong việc nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng còn tồn tại một số bất cập khiến hiệu quả của chủ trương còn những hạn chế so với mục tiêu đặt ra. Bài viết tập trung phân tích thực trạng triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại 11 xã điểm do Trung ương chỉ đạo; nguyên nhân dẫn tới hạn chế, bất cập; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng nông thôn mới trên cả nước.    

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238