Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ - PHÁP LÝ TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI

ĐỖ ĐỨC MINH

Tóm tắt


     Bài viết phân tích tư tưởng chính trị - pháp lý của Trung Quốc cổ đại. Theo tác giả Trung Quốc cổ đại là một trung tâm văn hóa lớn, có nhiều dòng tư tưởng chính trị - pháp lý độc đáo. Tư tưởng chính trị - pháp lý Trung Quốc cổ đại bị quy định bởi tính đặc thù của điều kiện kinh tế - xã hội và văn hóa tư tưởng; khác biệt với tư tưởng chính trị - pháp lý phương Tây; mang những giá trị sâu sắc, đồng thời cũng có những hạn chế nhất định.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238