Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ SỰ THÀNH BẠI CỦA CÁC QUỐC GIA

HỒ SỸ QUÝ

Tóm tắt


     Nhiều quốc gia thịnh vượng rồi suy vong. Điều đó nguyên do tại đâu và là tất nhiên hay chỉ là may rủi? Vì sao các quốc gia thất bại hay thành công trong điều kiện chẳng mấy khác nhau, có xã hội "hóa hổ, hóa rồng", trong khi các quốc gia khác vẫn đói nghèo, lạc hậu? Khoa học xã hội, với trình độ hiện đại của mình, đang cố gắng trả lời những câu hỏi này. Theo tác giả bài viết khoa học xã hội đến nay đã trả lời ít nhiều thuyết phục về nguyên nhân hưng vong của các xã hội cổ xưa; những câu trả lời của các học giả như Jared Diamon, Daron Acemoglu, James Robinson(1) cũng mới chỉ là giả thuyết, còn cần phải được phản biện, kiểm chứng và lý giải làm sâu sắc thêm    

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238