Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 7 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỔI MỚI HỆ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY

DƯƠNG PHÚ HIỆP

Tóm tắt


     Bài viết phân tích các quan điểm mới trong hệ tư tưởng chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam giai đoạn từ năm 1986 đến nay. Đó là những quan điểm mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, về vấn đề đại đoàn kết dân tộc, về vấn đề quan hệ giữa các quốc gia, về hệ thống chính trị, về việc thực hiện dân chủ. Theo tác giả, những quan điểm mới đó đã làm cho bộ mặt chính trị nước ta thay đổi theo hướng ngày càng tiến bộ hơn, đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238