Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG THẾ KỶ XI

Lê Văn; Phạm Thị Hải Châu; Yên

Tóm tắt


Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ hai (1075 - 1077) do người Anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt lãnh đạo là một trong những chiến công chói lọi trong trang sử vàng chống xâm lăng của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần noi gương người Anh hùng dân tộc, danh tướng Lý Thường Kiệt và vận dụng bài học của cuộc kháng chiến đó một cách sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền dân tộc trong tình hình mới hiện nay    

Toàn văn: Không đề

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238