T. 6, S. 178 (2013)

Mục lục

TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC

Nho giáo Việt Nam nhìn từ góc độ tiếp biến văn hóa Tóm tắt PDF
Nguyễn Tài Đông 1

KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC

Vấn đề việc làm của phụ nữ khuyết tật Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hoài 8
Các nhân tố tạo ra giá trị cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ khách sạn (trường hợp khách sạn Á Đông ở thành phố Đà Lạt) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tuyên 16

VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC - NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Loại hình tiểu thuyết, hình thức công bố của tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỷ XX Tóm tắt PDF
Phan Mạnh Hùng 23
Thành ngữ tiếng Việt biểu thị cảm xúc buồn (đối sánh với thành ngữ tiếng Anh) Tóm tắt PDF
Trần Thế Phi 32
Giảng dạy từ vựng tiếng Việt cho người nước ngoài Tóm tắt PDF
Trần Thanh Linh 39

SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO

"Biển" trong lịch sử dân tộc: quá trình nhận thức và diễn giải Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Dũng 47
Nghi lễ chuyển đổi của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay-nhìn từ lý thuyết chức năng Tóm tắt PDF
Trần Hạnh Minh Phương 63

TƯ VẤN CHÍNH SÁCH

Một số vấn đề đặt ra qua việc "đổi đất lấy hạ tầng" ở nước ta hiện nay Tóm tắt PDF
Đoàn Minh Hà 73

MỤC LỤC

Mục lục tiếng Việt Tóm tắt PDF
Ban Biên tập
Mục lục tiếng Anh Tóm tắt PDF
Ban Biên tập

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

Pháp luật về quản lý tài liệu điện tử và thực trạng quản lý tài liệu điện tử khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thị Hải Nam 77


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh