T. 12, S. 172 (2012)

Mục lục

TRIẾT HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC - LUẬT HỌC

Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử Tóm tắt PDF
Đặng Thị Thúy Hoa 3

KINH TẾ HỌC - XÃ HỘI HỌC

Những đặc điểm của hôn nhân Hàn-Việt và các xung đột nảy sinh ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của gia đình đa văn hóa Hàn-Việt - Thực trạng và các định hướng giải pháp Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Lương, Ahn Kyong Hwan 5
Cộng đồng ở nông thôn Đông Nam Bộ và chương trình xây dựng nông thôn mới (Trường hợp xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Tóm tắt PDF
Trần Thị Nhung 16
Những vấn đề xã hội đặt ra trong việc thực hiện các chương trình, chính sách ở huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang (1986-2006) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Vân 24

VĂN HỌC - NGÔN NGỮ HỌC - NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Con người trong mối quan hệ với đời sống xã hội trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1986-2000 Tóm tắt PDF
Trần Văn Thắng 37
Vài nét về tiếng Khmer Nam Bộ (Trường hợp ở tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh) Tóm tắt PDF
Hồ Xuân Mai 43

SỬ HỌC - NHÂN HỌC - NGHIÊN CỨU TÔN GIÁO

Báo chí Phật giáo và phong trào chấn hưng Phật giáo nửa đầu thế kỷ XX Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thảo 52
Cuộc đấu tranh của quân và dân Bình Dương chống “chiến lược chiến tranh cục bộ” của Mỹ (1965-1968) Tóm tắt PDF
Cao Phương Thảo 66

ĐỌC SÁCH

Phương pháp đọc sách hiệu quả Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Cúc Trâm 74


Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh