40 NĂM VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG NAM BỘ VỚI VẤN ĐỀ RUỘNG ĐẤT

  • Nguyễn Văn Trường

Abstract

Tính từ năm 1975 đến nay, vấn đề ruộng đất ở Nam Bộ thường có vị trí quan trọng trong các chương trình và chiến lược nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Các nghiên cứu nhìn chung tập trung vào ba nhóm chủ đề: 1/ Những vấn đề ruộng đất từ thời các chúa Nguyễn đến thời thuộc Pháp; 2/ Các di sản của chính sách ruộng đất thời Việt Nam Cộng hòa; 3/ Đặc điểm và biến động của tình hình ruộng đất sau giải phóng đến nay. Tổng quan còn cho thấy, Viện đã thường đi trước trong việc nắm bắt những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn tình hình ruộng đất ở Nam Bộ; đồng thời có nhiều đóng góp đáng ghi nhận, nhất là ở các lĩnh vực tìm hiểu lịch sử khẩn hoang, làm rõ những thời kỳ và chính sách khác nhau về ruộng đất, nhận diện sự vận động của tình hình ruộng đất trong mối quan hệ với đời sống nông dân và cơ cấu xã hội nông thôn ở Nam Bộ.
Published
2018-06-09
Section
Bài viết