Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 5, S. 201 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÀN VỀ TÍNH HIỆU QUẢ TRONG BẦU CỬ VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ TRONG TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN

Nguyễn Văn Hậu Văn Hậu

Tóm tắt


Bài viết trình bày về khái niệm bầu cử và bổ nhiệm vị trí quyền lực trong bộ máy chính quyền nhà nước, mối quan hệ giữa hai phương thức này trong quá trình thiết lập quyền lực nhà nước. Bài viết cũng trình bày sự khác biệt trong việc áp dụng phương thức bầu cử và bổ nhiệm trong xây dựng chính quyền ở Việt Nam và ở nhiều nước phát triển, cũng như những bài học lịch sử và kinh nghiệm ứng dụng trên thế giới. Thông qua sự phân tích tính hiệu quả của việc áp dụng hai phương thức này, bài viết đề xuất mô hình cải cách trong thiết lập quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương trong bối cảnh nước Cộng hòa Xã hội Chủnghĩa Việt Nam hiện nay.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh