Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 1, S. 197 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG XỬ KINH TẾ CỦA NÔNG HỘ TRONG BỐI CẢNH LÀNG VIỆT Ở NAM BỘ

Trần Hữu Quang-Phan Thanh Lời Hữu quang-Thanh lời

Tóm tắt


Ứng xử kinh tế của nông hộ trong bối cảnh làng Việt ở Nam Bộ mang những tính chất đặc thù nào? Nội dung bài viết tìm hiểu về một số đặc trưng trong ứng xử kinh tế của nông hộ, đặc biệt là đối với ruộng đất, sản xuất nông nghiệp và thị trường, và đồngthời qua đó nêu lên một số đặc trưng của làng Việt trên vùng đất Nam Bộ, xét trong khuôn khổ của một lịch sử phát triển hình thái kinh tế-xã hội tư bản chủ nghĩa đặc trưng của vùng đất này.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh