Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 6, S. 190 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ÔNG BÀ VÀ VAI TRÒ ĐỐI VỚI VIỆC CHĂM SÓC CÁC CHÁU TRONG GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY

Nguyễn Thị Bảo Hà

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến vai trò chăm sóc cháu của ông bà trong gia đình Việt Nam hiện nay thông qua dữ liệu khảo sát tại 2 vùng nông thôn và thành thị. Kết quả cho thấy, mặc dù cuộc sống xã hội đã có nhiều thay đổi qua năm tháng, ông bà vẫn giữ vững vai trò quan trọng của mình trong đời sống của con cháu cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh