Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 10, S. 194 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tạ Doãn Cường

Tóm tắt


Kinh tế trang trại tại Đồng bằng sông Cửu Long đã hình thành từ lâu, trải qua nhiều thăng trầm, loại hình kinh tế này hiện nay đang được nhiều địa phương khuyến khích phát triển và là một trong những mô hình được nhiều người dân hưởng ứng. Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm về tính năng động, hiệu quả và phù hợp về quy mô sản xuất đối với nhiều hộ gia đình nông dân, thì kinh tế trang trại hiện nay còn khá nhiều hạn chế như phát triển tự phát, nguồn lực hạn chế và thiếu hợp tác liên kết giữa các chủ trang trại. Trên cơ sở đánh giá thực trạng kinh tế trang trại của vùng, tác giả đề xuất một số chính sách thúc đẩy hơn nữa loại hình sản xuất nông nghiệp có nhiều ưu điểm này. Bài viết là một phần kết quả rút ra từ đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng do tác giả thực hiện năm 2013.Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh