Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 6, S. 178 (2013)