Bảng mô tả công việc trong hệ thống đánh giá thành tích công tác nhân viên

  • Nguyễn Minh Đạt

Abstract

Đánh giá thành tích công tác đối với nhân viên trong cơ quan, xí nghiệp... là một việc làm có ý nghĩa quan trọng, là chìa khóa giúp cho nhà quản lý có cơ sở để thưởng hoặc kỷ luật đối với nhân viên. Bài viết giới thiệu bảng mô tả công việc trong hệ thống đánh giá thành tích công tác làm cơ sở và phương pháp đánh giá khách quan thành tích của nhân viên.

Published
2014-09-22
Section
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ