Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 4, S. 176 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bối cảnh đô thị hóa: Vấn đề nghiên cứu nhân học ở Việt Nam

Phạm Thanh Thôi

Tóm tắt


"Truyền thống" dân tộc học/nhân học Việt Nam bấy lâu nay quan tâm nghiên cứu vấn đề tộc người "thiểu số" hay văn hóa (của) tộc người, nơi vùng ngoại vi (peripheral areas). Tuy nhiên, trong 2 thập kỷ vừa qua, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và toàn cầu hóa khiến các thành phố sớm trở thành "trung tâm" của phát triển. Bối cảnh thành phố sẽ trở thành "đối tượng" nghiên cứu quan trọng cho các nhà dân tộc học/nhân học Việt Nam. Theo đó, ngành dân tộc học/nhân học Việt Nam ắt sẽ gặp những vấn đề như việc sử dụng và phát triển các khái niệm, các phương pháp hay cách tiếp cận vấn đề. Nội dung bài viết là những "gợi ý" và làm rõ hơn một số vấn đề trong mối quan hệ giữa bối cảnh phát triển đô thị và nghiên cứu nhân học.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh