Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 12, S. 172 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Báo chí Phật giáo và phong trào chấn hưng Phật giáo nửa đầu thế kỷ XX

Nguyễn Thị Thảo

Tóm tắt


      Một trong những hấp dẫn của truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1986-2000 là việc tìm hiểu, khám phá con người trong các mối quan hệ của cuộc sống thường nhật. Truyện ngắn đề cập đến sức mạnh, khả năng lựa chọn và thích ứng của con người trước những thay đổi của đời sống xã hội. Thông qua các sáng tác của mình, nhà văn xây dựng nên những hình tượng nhân vật cụ thể đại diện cho từng lớp người trong xã hội với một cái nhìn mang đậm tính nhân văn, nhân bản.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh